2019 оны 03 сарын 31-нд "Байгууллагын Бүтээмж менежмент" багц сургалтанд сууж мэдлэг эзэмшив.

2019-04-15