Үзэл баримтлал: Манай цэцэрлэг хүүхдийн хүсэл сонирхол хэрэгцээнд тулгуурласан тэдний чөлөөтэй үйл ажиллагааг дэмжсэн, хүүхэд тоглох явцдаа өөрөө хөгжих, суралцах эрүүл, аюулгүй орчин байна.

2017-10-27