Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан Эрүүл зан үйлийг хэвшүүлж халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулья 2 сарын аянд манай байгууллага нэгдсэн

2023-05-03