2021оны 3 сарын 01-нд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхлэх болсон. Иймд танхимаар суралцах болсон хүүхдүүдийн цагаан хорхойн шинжилгээг цэцэрлэг дээр нэгдсэн журмаар авсан.

2021-02-28