Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж сар бүр багш нарынхаа дунд нээлттэй хичээл явуулж бусаддаа заах арга зүй, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж байна.

2020-01-20