2019 оны 3 сарын 31-нд "Байгууллагын бүтээмжийн менежмент" багц сэдэвт сургалтад сууж мэдлэг эзэмшив.

2019-03-31