ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНААР “НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ТӨГӨЛ БАЙГУУЛАХ, МОД ТАРЬЖ УРГУУЛСАН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ” БАТАЛЛАА.

2018-10-26

Журмын урамшуулал олгох хэсгийг та бүхэндээ танилцуулж байна. 

Энэхүү журмын зорилго нь, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, ногоон зурвас, төгөл байгуулах мод бут тарих ажилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх шинэ менежментийг нэвтрүүлж, урамшуулах харилцааг зохицуулахад оршино.

Урамшууллын журамд хамрагдах хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нөхөрлөл мод, бут, суулгац тарих хүсэлтээ жил бүрийн 4 дүгээр сарын 01-нд багтаан сумын комисст батлагдсан маягтын дагуу бичгээр гаргана.

Гүйцэтгэлийг хүлээн авч, урамшуулал олгох:

Өрийн эзэмшлийн талбайд

Тарьж ургуулах модны төрөл

Тарьсан модны нас

Урамшуулал /Төгрөгөөр/

 

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

Улиас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Бургас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Хайлаас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Шилмүүст модод

5 дээш 7 настай

7 дээш 10 настай

10 дээш

15000

12000

20000

Навчит мод бут

2-дээш 7 настай

7 дээш 10 настай

10 дээш

15000

12000

20000

 

Нийтийн эзэмшлийн талбайд буюу төгөл байгуулахад

Тарьж ургуулах модны төрөл

Тарьсан модны нас

Урамшуулал /Төгрөгөөр/

 

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

Улиас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Бургас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Хайлаас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Шилмүүст модод

5 дээш 7 настай

7 дээш 10 настай

10 дээш

25000

22000

30000

Навчит мод бут

2-дээш 7 настай

7 дээш10 настай

10 дээш

25000

22000

30000

             

Голын ай сав орчимд, булаг шандын ундрага дээшлүүлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн талбайд тарилт хийхэд

Тарьж ургуулах модны төрөл

Тарьсан модны нас

Урамшуулал /Төгрөгөөр/

 

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

Улиас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Бургас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Хайлаас

2 дээш

   

5000

4500

4700

Шилмүүст модод

5 дээш 7 настай

7 дээш 10 настай

10 дээш

15000

12000

30000

Навчит мод бут

2-дээш 7 настай

7 дээш 10 настай

10 дээш

25000

22000

30000

Урамшууллыг олгохдоо 1 настай модонд урамшууллын 60%, 2 настай модонд урамшууллын 80%, 3 настай модонд урамшууллыг 100%, бодож 3 дахь жилд 1,2 настай модны урамшууллын үлдэгдэл болох 60 хувийг нэмж олгоно.