Улиастай сумын өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа явагдсаар байна.

2017-04-21

Орон даяар явагдаж буй Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах судалгаанд сумын 3969 өрх хамрагдах юм.

 Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийг баг тус бүрээр харуулбал:

2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар:

  • “Жинст” баг 253
  • “Жаргалант” баг 251
  • “Чигэстэй” баг 273
  • “Богдын гол” баг 315
  • “Товцог” баг 263
  • Өлзийт багийн 234 өрх тус тус хамрагдсан байна.